03/12/2015

AENTEG

Situació empresa

L'Associació d'empreses de noves tecnologies de Girona (AENTEG) és una associació professional d'empresaris dedicats a activitats relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació.

En línia amb els seus objectius, des de l'AENTEG es desenvolupa l'activitat següent, que podem agrupar en quatre eixos:
  • Establiment de punts de contacte entre les empreses gironines relacionades amb les noves tecnologies
  • Defensa i coordinació dels interessos professionals dels seus membres
  • Divulgació i foment de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació
  • Contribució a l'augment de la competitivitat de les empreses associades
     
Necessitats

La participació de l'AENTEG en un nombre elevat de projectes en paral·lel, comptant amb una reduïda estructura pel que fa a personal propi, fa essencial treballar amb la màxima productivitat i obtenint la màxima rendibilitat de les hores emprades.

Aquest ampli número de projectes i de clients (l’associació està formada per més d'un centenar d'associats), fa difícil la priorització de tasques, fent que sovint el client o la temporització dels projectes en què es participa acabin influint en la gestió de les prioritats. Fins a la data s’havia treballat fent llistats de tasques pendents en combinació amb l’ús de l’agenda corporativa, però el ritme de treball fa que alguns dies no es documentin totes les tasques realitzades, per manca de temps i perquè el valor que aporta aquesta feina no motiva suficientment com per prioritzar la informació de la feina feta vers l’activitat del dia a dia.

A més, l’agenda amb què es treballa és única i centralitzada, però no ho són en canvi els llistats de tasques pendents, intercalant-se l’ús de fulls de càlcul amb anotacions en paper.

Pel motiu esmentat a l’inici, seria molt necessari poder comptabilitzar els recursos destinats a les diverses tasques i projectes, per poder quantificar la rendibilitat obtinguda en la dedicació d'aquests recursos, de forma que tenir un històric de tasques documentat per poder extreure conclusions en aquest sentit prendria una gran importància.
Per altra banda, la necessitat de generar d'informes de seguiment per a les reunions de la Junta Directiva genera una càrrega de treball específica per aquesta finalitat, difícilment compatible en determinats moments de saturació de feina en els projectes en curs.

Per últim, entre les necessitats més importants, davant la possibilitat existent d'una ampliació en l'equip de treball, seria convenient disposar de la informació amb què es treballa en una ubicació centralitzada, accessible des de diversos dispositius, que es pugui actualitzar en temps real pels diferents col·laboradors.
 

Solució

La implantació d’ESCIO a l’AENTEG ha permès donar solució als problemes que s’han detallat en el control i gestió de la informació:
  • S’aconsegueix un control centralitzat de la informació dels associats, associats potencials, proveïdors i col·laboradors de l’associació, ubicat al núvol, i per tant accessible des de qualsevol ubicació i dispositiu amb connexió a internet.
  • Es treballa amb una eina de gestió dels projectes en curs. Permet el seguiment del seu estat, l’establiment de prioritats, el control de l’agenda i la temporització dels mateixos i, sobretot pel que fa a les necessitats de l’AENTEG, permet analitzar la rendibilitat dels mateixos. S'ha aconseguit el període més llarg de documentació de les tasques realitzades, amb la motivació que aporta aquest anàlisi de rendibilitat de les activitats desenvolupades.
  • Davant la previsió de l’ampliació de l’equip de treball, ESCIO estableix un mecanisme de flux de la informació sense afegir complexitat als processos de treball. Al contrari, facilita la comunicació entre els diversos membres de l’equip facilitant la reducció de la freqüència de les reunions presencials de seguiment.
  • La utilització d’ESCIO en la gestió dels projectes permet l’elaboració d’informes per a la Junta Directiva sense requeriment de feina addicional a la del dia a dia, informes que són accessibles en temps real per totes les persones autoritzades des de qualsevol dispositiu. 

Els propers passos a seguir per treure partit a les funcionalitats que ofereix l’eina aniran enfocats a la implantació de l’APP mòbil per cobrir la necessitat de mobilitat, tenir sempre a l’abast la informació essencial perquè està oberta a treballar offline, amb la mateixa filosofia de simplificació, guiatge i harmonia visual.

 


Descarregar carta de conformitat www.aenteg.com
872 000 926
Inscriu-te a la nostra Newsletter:
En breu t'inscriurem a la newsletter Error