Índex

Avís legal
Politica de privacitat

Avís legal

Aviso legal (versión española)

El titular d'aquesta web és:
ESOLVO GLOBAL SL
NIF: B55075758
C/ Puig d'en Rigau, 4
17162 Montfullà
Tel. +34 872 000 926
email: info@escio.cat
email suport: suport@escio.cat
Inscrita al Registre Mercantil de GIRONA T 2781 , F 60, S 8, F GI50161.

Condicions d'ús
L'ús d'aquesta aplicació implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal.

Propietat intel·lectual i industrial
La totalitat del contingut d'aquesta aplicació, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquesta aplicació ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol procediment sense l'autorització expressa de ESOLVO GLOBAL, SL.

Responsabilitat sobre els continguts
ESOLVO GLOBAL, SL no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en la seva aplicació.

ESOLVO GLOBAL, SL es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de l’aplicació.

Llei aplicable i jurisdicció
L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta aplicació es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Girona per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. L'usuari, en virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent li pogués correspondre.Politica de privacitat de la plataforma Escio

Política de privacidad (versión española)

Darrera actualització: Setembre 2021

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: ESOLVO GLOBAL, SL
NIF: B55075758
Adreça: C/ Puig d'en Rigau, 4 - 17162 Montfullà
Tel.: 872 000 926
Email: info@esolvo.es

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Tractem les dades personals dels Usuaris que es registren a la plataforma per gestionar l’ús de l’aplicació, gestió que inclou els següents objectius:

- Proporcionar i mantenir el nostre Servei, incloent-hi controlar l'ús de la nostra aplicació.
- Administrar el seu compte: per administrar el seu registre com a usuari del Servei. Les dades personals que proporcioni poden donar-li accés a diferents funcionalitats del servei que estan disponibles per a vostè com a usuari registrat.
- L'execució d'un contracte: el desenvolupament, compliment i execució del contracte d'ús de l'aplicació.
- Contactar amb els usuaris per correu electrònic, trucades telefòniques, SMS o altres formes equivalents de comunicació electrònica, com les notificacions push d'una aplicació mòbil, per informar sobre actualitzacions o comunicacions informatives relacionades amb les funcionalitats, productes o serveis contractats, incloses les actualitzacions de seguretat, quan sigui necessari o raonable per a la seva implementació.
- Proporcionar-li notícies, ofertes especials i informació general sobre altres béns, serveis i esdeveniments que oferim i que són similars als que ja s'ha subscrit o contractat, llevat que hagi optat per no rebre aquesta informació.
- Gestionar les sol·licituds que ens efectuï.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La legitimació per tractar les dades es troba en l’execució del contracte de serveis.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Quines dades tractem?
- Dades identificatives de l’usuari
- Dades de contacte de l’usuari
- Adreça IP des de es connecta l’usuari
- Dates identificatives del dispositiu des de es connecta l´usuari

Mentre fa servir la nostra aplicació, per tal de proporcionar funcionalitats de la nostra aplicació, també podem recopilar, amb el seu permís previ:

- Informació sobre la seva ubicació (en aquest cas també pot ser per decisió de l'empresa que ha contractat el servei).
- Imatges i altra informació de la biblioteca de fotos i la càmera del seu dispositiu.

Fem servir aquesta informació per proporcionar algunes característiques del nostre servei. La informació es pot carregar en els servidors de l'empresa que ha contractat el servei i/o al servidor d'un proveïdor de serveis o simplement es pot emmagatzemar en el seu dispositiu.

Podeu habilitar o inhabilitar l'accés a aquesta informació en qualsevol moment, mitjançant la configuració del dispositiu.

Les dades que tractem són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la gestió dels nostres serveis.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcats amb un asterisc són obligatoris per a l'ús de l'aplicació.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades personals d’identificació i de contacte es conservaran mentre l’Usuari no es doni de baixa de la plataforma i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
- Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
- Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
- En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
- També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
- Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
- Qualsevol interessat té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que l’afectin o que l’afectin significativament de manera similar.
- Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Com pot exercir els seus drets?
Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o a l’electrònica.

Utilitzem cookies?
Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari.
L'usuari pot configurar el seu navegador i el seu dispositiu perquè l'avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?
D’acord amb l'article 32 del RGPD ha adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, per tal de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament, entre les que es troben:

Seguretat física i ambiental
Els servidors de l’aplicació es troben allotjats a la Unió Europea en un centre de dades de Google Ireland Limited i, d’acord amb les especificacions de seguretat d’aquest proveïdor, en un espai (CPD) d’accés restringit amb sistemes de seguretat física amb sistemes d’alarma, alimentació i comunicacions redundats, control de temperatura, refrigeració forçada i sistema de control antiincendis.

Identificació i autenticació
- Mecanismes d’identificació i autenticació mitjançant usuari i clau d’accés per part de tots els usuaris amb accés a l’aplicació.
- Emmagatzematge encriptat del password dels usuaris.
- Control de la fortalesa i periodicitat de canvi del password dels usuaris.
- Històric de canvis del password dels usuaris.
- Diferents nivells de complexitat de la contrasenya en funció dels requeriments de seguretat del client.
- Bloqueig temporal per intents reiterats d’accés amb clau errònia.

Control d’accés
- Gestió d’usuaris amb rols i permisos. Establiment de controls d’accés lògic.
- Control d’accés per mòduls i a nivell de dades.

Còpies de seguretat
- Procediments documentats i automatitzats de còpies de seguretat diàries.
- Procediments documentats i proves automatitzades de recuperacions de còpies de seguretat.
- Control d’accés a les còpies de seguretat amb permisos i rols específics.
- Històric de còpies de seguretat.

Registres d’activitat d’usuaris
- Registre d’activitat dels usuaris amb logs, registrant usuari, data i hora, activitat realitzada i el resultat de l’activitat per a dades de categoria especial.
- Logs de servidors web, servidors d’aplicacions i servidors de base de dades amb registre d’accés.

Monitorització de sistemes
- Monitorització dels servidors amb control de càrrega d’usuaris, gestió de la capacitat dels servidors (memòria, processadors, emmagatzematge), i supervisió de les connexions.
- Panells de control amb operadors de vigilància i alarmes de monitorització.
- Revisions periòdiques dels equips virtuals, així com dels servidors web, d’aplicacions i base de dades.

Xifrat
- Xifrat de dades en trànsit (comunicacions amb protocol https).

Gestió de suports
- Inventari de servidors, equips de comunicació i dispositius d’emmagatzematge.
- Control d’autoritzacions d’accés, entrada i sortida de suports.

Formació i conscienciació d’usuaris amb privilegis
- Formació i conscienciació periòdica en temes de seguretat pels administradors del sistema i pels desenvolupadors de l’aplicació.

Realitzem transferències internacionals de dades?
En la prestació dels nostres serveis ens valem d'empreses auxiliars que tracten dades pel nostre compte fora de la Unió Europea. Aquestes transmissions internacionals de dades estan emparades en les Clàusules contractuals tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea, de conformitat amb el procediment d'examen a què es refereix l'article 93, apartat 2 del RGPD.

Com tractem les dades per compte de tercers?
Quan en la prestació dels nostres serveis haguem de tractar dades de caràcter personal de les quals altres entitats siguin les responsables, ho farem en qualitat d'encarregats del tractament, de conformitat amb el que estableix l'article 28 del RGPD. Aquests tractaments de les dades personals es regularan en el corresponent contracte de tractament de dades.

Correus electrònics (Google o IMAP):

En la plataforma es pot configurar el correu electrònic de l’usuari per obtenir els beneficis de poder catalogar correus electrònics.

Aquest procediment es realitza de diferent forma segons la configuració escollida per l’usuari:

A través de Google (GMAIL):
Escio només utilitzarà l’accés per llegir, escriure, modificar o controlar cossos de missatges de Gmail (inclosos fitxers adjunts), metadades, capçaleres i configuracions per proporcionar un client de correu electrònic web integrat a Escio que permeti als usuaris compondre, enviar, llegir i processar correus electrònics i no transferirà aquestes dades de Gmail a altres persones a menys que sigui necessari per proporcionar i millorar aquestes funcions, complir la legislació aplicable o com a part d’una fusió, adquisició o venda d’actius.

L’aplicació no utilitzarà aquestes dades de Gmail per publicar anuncis.

Escio no permetrà a ningú, a part de l'usuari mateix, llegir aquestes dades tret que l'usuari dongui el seu consentiment explícit per a missatges específics, acció necessària per incorporar aquesta informació al procés de treball dins d'Escio, per a propòsits de seguretat, complir amb la legislació aplicable o per a les operacions internes de l’aplicació.

La informació que s’obté, en el moment d’autoritzar l’enllaç entre Escio i Google és la següent:
- Llistat de correus i el seu contingut (https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly)
- Opció d'enviar correus en nom vostre des dels apartats pressupostos, albarans i d'altres que puguin desenvolupar-se (https://www.googleapis.com/auth/gmail.send)

Un cop l'usuari ha donat permís d'accés al seu compte a la nostra aplicació, cada cop que accedeixi a la nostra plataforma i estigui loguejat en el seu correu en aquella mateixa màquina, podrà consultar el seu correu dins de la plataforma i treballar amb ell.

La navegació per les carpetes i correus es realitza des de el navegador.
En el llistat d'emails s'utilitza l'identificador de cada email per poder indicar si aquell email ja ha estat catalogat dins d'Escio.
Només s'integra dins d'Escio la informació d'aquells emails que l'usuari catalogui seleccionant-los explícitament i executant l'acció de catalogar, o aquells emails que enviï a través de les opcions d'enviament d'emails dins d'Escio.

Els emails es poden integrar a Escio de dues maneres:
- Catalogant un email: es guarda la informació de l'email en el seu format original (i es poden incloure aquells adjunts que es vulguin guardar), l'assumpte com a títol, el cos com a contingut, i la informació del remitent i destinatari per poder respondre i enviar-los emails des d'Escio.
- Catalogant un email i convertint-lo en una unitat de feina dins d'Escio: en aquest cas la informació de l'email és editable, l'assumpte i contingut del email es converteixen en camps editables, així com remitent i destinatari, i l'usuari pot eliminar qualsevol contingut o modificar-lo per adecuar-lo a les seves necessitats de treball dins d'Escio.

La informació del remitent i destinatari s'utilitzen també dins d'Escio per poder identificar si les persones que intervenen en un intercanvi d'emails ja formen part d'Escio, i poder identificar de quina empresa són.
Tots els emails catalogats o convertits en unitats de feina dins d'Escio no es poden eliminar per conservar un històric, però només estan disponibles dins de l'entorn de feina d'aquell usuari, limitant les persones que tenen accés a aquesta informació segons unes regles de permisos configurables per cada usuari i entorn de treball, l'usuari sempre pot sol·licitar còpia d'aquestes dades i la eliminació de la informació a Escio quan es dóna de baixa del servei, en aquest cas les dades són eliminades d'Escio.

En cas que l'usuari vulgui desvincular el seu compte de correu d'Escio ho podrà fer accedint a les opcions de seguretat del seu compte de correu (https://myaccount.google.com/permissions) i eliminant l'aplicació Escio de la llista d'aplicacions amb accés al seu compte.

L'ús de la informació rebuda de les API de Google per part d'Escio s'adhereix a la Política de gestió de dades d'usuari dels serveis de l'API de Google, inclosos els requisits d'ús limitat.

A través d’IMAP:
Per poder llegir els correus al servidor IMAP és necessari emmagatzemar, en el servidor Escio, la configuració d’accés al servidor de correu. Aquestes dades es guarden xifrant les dades pel compliment de la LOPD i que, aquestes dades, no siguin visibles per les persones que realitzen el manteniment de la plataforma Escio.

Amb aquestes dades s’accedeix al correu quan l’usuari opta a aquesta funcionalitat i, els correus seleccionats, es cataloguen quan l’usuari ho decideix.Contacti'ns
Si té alguna pregunta sobre aquesta política de privacitat, pot contactar-nos:
Per correu electrònic: suport@escio.cat
Visitant aquesta pàgina del nostre lloc web: https://www.escio.cat/es/contacto/174
Trucant al telèfon: +34 872 000 926