Avís legal

Aviso legal (versión española)

Fabricant:
ESOLVO GLOBAL SL
NIF: B55075758
C/ Migdia, 37, 3er C
17002 Girona
Tel. +34 872 000 926
email: info@escio.cat
email suport: suport@escio.cat


Aquesta aplicació i tota la seva funcionalitat són propietat d’Esolvo Global SL. El contingut introduït en la aplicació és de l’empresa contractant.

Esolvo Global SL no garanteix que la plataforma estigui lliures de virus (ja que és l’usuari qui adjunta els documents) i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

Les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti l’estudi d’us de la plataforma.

Esolvo Global SL es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la aplicació.

Informa també que les dades, referents a altres empreses, que conté aquesta aplicació han estat facilitades per les pròpies empreses o entitats, obtingudes de llistats públics i d’accés lliure o l’empresa ha permès aquesta utilització; en aquest cas Esolvo Global SL no es fa responsable de la correcció de les dades contingudes en el mateix web.

Protecció de dades:


D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LO 15/1999, de 13 de desembre, LODP) i amb el Reglament de Mesures de Seguretat que la desenvolupa (Reial Decret 994/1999, d’11 de juny), es notifica a l’usuari que les seves dades s’incorporaran a un fitxer automatitzat. Esolvo Global SL garanteix l’adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades i l’informa de la possibilitat d’exercitar, conforme a aquest normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, dirigint un escrit a l’empresa.

Esolvo Global SL pren, de forma seriosa, les dades que els usuaris i les empreses entren a la nostra plataforma.

Correus electrònics (Google o IMAP):


En la plataforma es pot configurar el correu electrònic de l’usuari per obtenir els beneficis de poder catalogar correus electrònics.

Aquest procediment es realitza de diferent forma segons la configuració escollida per l’usuari:

A través de Google (GMAIL):
Escio només utilitzarà l’accés per llegir, escriure, modificar o controlar cossos de missatges de Gmail (inclosos fitxers adjunts), metadades, capçaleres i configuracions per proporcionar un client de correu electrònic web integrat a Escio que permeti als usuaris compondre, enviar, llegir i processar correus electrònics i no transferirà aquestes dades de Gmail a altres persones a menys que sigui necessari per proporcionar i millorar aquestes funcions, complir la legislació aplicable o com a part d’una fusió, adquisició o venda d’actius.

L’aplicació no utilitzarà aquestes dades de Gmail per publicar anuncis.

Escio no permetrà a ningú, a part de l'usuari mateix, llegir aquestes dades tret que l'usuari dongui el seu consentiment explícit per a missatges específics, acció necessària per incorporar aquesta informació al procés de treball dins d'Escio, per a propòsits de seguretat, complir amb la legislació aplicable o per a les operacions internes de l’aplicació.

La informació que s’obté, en el moment d’autoritzar l’enllaç entre Escio i Google és la següent:
- Llistat de correus i el seu contingut (https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly)
- Opció d'enviar correus en nom vostre des dels apartats pressupostos, albarans i d'altres que puguin desenvolupar-se (https://www.googleapis.com/auth/gmail.send)

Un cop l'usuari ha donat permís d'accés al seu compte a la nostra aplicació, cada cop que accedeixi a la nostra plataforma i estigui loguejat en el seu correu en aquella mateixa màquina, podrà consultar el seu correu dins de la plataforma i treballar amb ell.

La navegació per les carpetes i correus es realitza des de el navegador.
En el llistat d'emails s'utilitza l'identificador de cada email per poder indicar si aquell email ja ha estat catalogat dins d'Escio.
Només s'integra dins d'Escio la informació d'aquells emails que l'usuari catalogui seleccionant-los explícitament i executant l'acció de catalogar, o aquells emails que enviï a través de les opcions d'enviament d'emails dins d'Escio.

Els emails es poden integrar a Escio de dues maneres:
- Catalogant un email: es guarda la informació de l'email en el seu format original (i es poden incloure aquells adjunts que es vulguin guardar), l'assumpte com a títol, el cos com a contingut, i la informació del remitent i destinatari per poder respondre i enviar-los emails des d'Escio.
- Catalogant un email i convertint-lo en una unitat de feina dins d'Escio: en aquest cas la informació de l'email és editable, l'assumpte i contingut del email es converteixen en camps editables, així com remitent i destinatari, i l'usuari pot eliminar qualsevol contingut o modificar-lo per adecuar-lo a les seves necessitats de treball dins d'Escio.

La informació del remitent i destinatari s'utilitzen també dins d'Escio per poder identificar si les persones que intervenen en un intercanvi d'emails ja formen part d'Escio, i poder identificar de quina empresa són.
Tots els emails catalogats o convertits en unitats de feina dins d'Escio no es poden eliminar per conservar un històric, però només estan disponibles dins de l'entorn de feina d'aquell usuari, limitant les persones que tenen accés a aquesta informació segons unes regles de permisos configurables per cada usuari i entorn de treball, l'usuari sempre pot sol·licitar còpia d'aquestes dades i la eliminació de la informació a Escio quan es dóna de baixa del servei, en aquest cas les dades són eliminades d'Escio.

En cas que l'usuari vulgui desvincular el seu compte de correu d'Escio ho podrà fer accedint a les opcions de seguretat del seu compte de correu (https://myaccount.google.com/permissions) i eliminant l'aplicació Escio de la llista d'aplicacions amb accés al seu compte.

A través d’IMAP:
Per poder llegir els correus al servidor IMAP és necessari emmagatzemar, en el servidor Escio, la configuració d’accés al servidor de correu. Aquestes dades es guarden xifrant les dades pel compliment de la LOPD i que, aquestes dades, no siguin visibles per les persones que realitzen el manteniment de la plataforma Escio.

Amb aquestes dades s’accedeix al correu quan l’usuari opta a aquesta funcionalitat i, els correus seleccionats, es cataloguen quan l’usuari ho decideix.